تور مجازی ترانشه شهر و دانشگاه باستانی جندی شاپور


واقع در دزفول / شهر جندی شاپور (شاه آباد)